JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, se zaměřením na níže uvedené právní oblasti.

Právo obchodních korporací

 • právní poradenství a služby u jednotlivých forem obchodních korporací, upravených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

 • založení obchodních společností, zejm. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti

 • změny v obchodních korporacích (zejm. sepis zakladatelských dokumentů a jejich změn)

Fúze a akvizice

 • právní poradenství a služby při převodech obchodních podílů, akcií, závodů, souborů aktiv či jiných formách akvizic

 • zpracování dokumentace k převodu obchodních podílů, akcií, závodů apod.

 • zajištění úschovy dokumentace

Závazkové právo

 • zpracování všech typů smluv pro fyzické osoby či obchodní korporace

 • sepis či revize kupních, darovacích či směnných smluv

 • sepis či revize nájemních a podnájemních smluv

 • sepis a revize smluv o dílo, příkazních smluv

 • sepis dalších tzv. nepojmenovaných smluv

 • příprava smluvní dokumentace, vedení přímých jednání v zastoupení smluvní strany

 • zastupování před soudy v soudních sporech, vzniklých ze závazkových vztahů

Právo nemovitostí

 • právní prověření nemovitosti jako předmětu koupě či prodeje

 • prověření nabývacích titulů a práv třetích osob k nemovitostem

 • sepis či revize kupních, darovacích či směnných smluv

 • advokátní úschova finančních prostředků či listin

 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem

 • nájmy a podnájmy bytových i nebytových prostor – sepisování smluv, řešení sporů

Právo duševního vlastnictví

 • autorské a licenční právo

 • sepis licenčních smluv

 • registrace národních ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví

Franchising

 • komplexní právní poradenství v oblasti franchisingu

Vymáhání pohledávek

 • zajištění komplexních služeb při vymáhání pohledávek

 • komunikace s dlužníkem na základě předžalobní upomínky

 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek

 • sepis návrhu na vydání platebního rozkazu či žaloby

 • zastupování před obecnými a rozhodčími soudy

 • komplexní zastupování v exekučním řízení

 • právní pomoc při postoupení pohledávek

 • přihláška pohledávky do insolvenčního řízení, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Související služby

 • lustrace právních subjektů ve veřejných seznamech dlužníků (seznam dlužníků VZP, Zdravotní pojišťovny MV, osoby zveřejňované na úředních deskách exekutorských úřadů apod.) a v Centrální evidenci exekucí

 • monitoring právních subjektů v insolvenčním rejstříku

 • zajišťujeme překlady právních dokumentů ve spolupráci s kvalifikovanými překladateli

 • úřední ověření podpisu klienta na právním dokumentu

 • konverze právních dokumentů, a to jak z listinné podoby do elektronické, tak z elektronické podoby do listinné

 • advokátní úschovy finančních prostředků či listin, při zajištění advokátní úschovy finančních prostředků nebo listin plníme povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákona“)