JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Služby

Právní služby on-line

Naše advokátní kancelář přizpůsobuje poskytování právních služeb 21. století a aktuálním potřebám klientů.

S ohledem na události posledních let, mající vliv na světovou i českou ekonomiku a měnící způsoby podnikání, nabízíme poskytování některých právních služeb na dálku, tzv. ON-LINE.

Vybranou právní agendu tak můžete řešit z pohodlí vašeho domova či kanceláře za současného zachování vysokého odborného standardu poskytovaného právního poradenství.

Tímto způsobem pro vás můžeme zajistit zejména následující služby:

 • Právní poradenství při vyjednávání smluvních podmínek
 • Přípravu komplexní smluvní dokumentace v oblasti občanskoprávní, pracovněprávní a obchodněprávní včetně stavebního smluvního práva
 • Zpracování či revize obchodních podmínek např. ke kupní smlouvě či smlouvě o dílo
 • Revize již připravených smluv s doporučením úprav a okomentováním právních rizik
 • Zpracování právních stanovisek a rozborů k danému právnímu problému
 • Zpracování dokumentace v oblasti GDPR a ochrany osobních údajů
 • Poradenství v oblasti provozování E- SHOPŮ, např. oblast obchodních podmínek, zachování práv spotřebitelů, ochrana osobních údajů dle GDPR, používání „cookies“ na vašich webových stránkách atd.

V případě zájmu o poskytnutí on-line právní služby nás kontaktujte prostřednictvím vyplnění formuláře ZDE, který zašlete na emailový kontakt: bernardinovaadvokátní kancelář@akreckova.cz

Při poskytování právních služeb on-line jsme povinni dodržovat pravidla stanovená zákonem a stavovskými předpisy ČAK, a proto upozorňujeme na to, že u nových klientů je nutné ověření totožnosti před poskytnutím právní služby k tomu, aby právní pomoc byla poskytnuta oprávněné osobě a současně byla zachována povinnost mlčenlivosti advokáta. Identifikaci klienta provádíme individuálně a přiměřeně charakteru poptávané právní služby.

Komplexní právní služby pro firmy na míru

Úspěšné, expandující společnosti mají zvýšenou potřebu pravidelné právní pomoci, neboť dbají na prevenci a současně pravidelně revidují, zda jejich právní dokumentace či interní postupy odpovídají aktuálním platným právním předpisům.

V případě, že se nerozhodnou pro vlastního právníka - zaměstnance, mají možnost využívat právní poradenství ze strany advokátů.

Podle našich zkušeností je pro tuto firemní klientelu nejefektivnější pravidelné právní poradenství a poskytování právních služeb na míru, které nabízíme ve formě exkluzivity a paušálního zastoupení daného klienta.

Naše advokátní kancelář danému klientovi poskytuje běžné právní služby v předem sjednaném rozsahu za jednotný měsíční poplatek jak telefonicky, tak prostřednictvím elektronické komunikace, a to vždy s cílem úspory času, potažmo financí klienta.

Takový právní vztah je pak vždy založen na dlouholeté spolupráci, osobním přístupu k věci, hlubší znalosti klienta i jeho podnikání a právní problematiky, která se ho týká a současně v lepším, komplexním vyhodnocení všech okolností, které mají vliv na kvalitu poskytované právní služby.

Naším cílem je, aby byly spokojeny vždy obě strany.

Pro firemní klientelu poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, se zaměřením na níže uvedené právní oblasti.

Právo obchodních korporací

 • právní poradenství a služby u jednotlivých forem obchodních korporací, upravených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

 • založení obchodních společností, zejm. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti

 • změny v obchodních korporacích (zejm. sepis zakladatelských dokumentů a jejich změn)

Fúze a akvizice

 • právní poradenství a služby při převodech obchodních podílů, akcií, závodů, souborů aktiv či jiných formách akvizic

 • zpracování dokumentace k převodu obchodních podílů, akcií, závodů apod.

 • zajištění úschovy dokumentace

Závazkové právo

 • zpracování všech typů smluv pro fyzické osoby či obchodní korporace

 • sepis či revize kupních, darovacích či směnných smluv

 • sepis či revize nájemních a podnájemních smluv

 • sepis a revize smluv o dílo, příkazních smluv

 • sepis dalších tzv. nepojmenovaných smluv

 • příprava smluvní dokumentace, vedení přímých jednání v zastoupení smluvní strany

 • zastupování před soudy v soudních sporech, vzniklých ze závazkových vztahů

Právo nemovitostí

 • právní prověření nemovitosti jako předmětu koupě či prodeje

 • prověření nabývacích titulů a práv třetích osob k nemovitostem

 • sepis či revize kupních, darovacích či směnných smluv

 • advokátní úschova finančních prostředků či listin

 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem

 • nájmy a podnájmy bytových i nebytových prostor – sepisování smluv, řešení sporů

Právo duševního vlastnictví

 • autorské a licenční právo

 • sepis licenčních smluv

 • registrace národních ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví

Franchising

 • komplexní právní poradenství v oblasti franchisingu

Vymáhání pohledávek

 • zajištění komplexních služeb při vymáhání pohledávek

 • komunikace s dlužníkem na základě předžalobní upomínky

 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek

 • sepis návrhu na vydání platebního rozkazu či žaloby

 • zastupování před obecnými a rozhodčími soudy

 • komplexní zastupování v exekučním řízení

 • právní pomoc při postoupení pohledávek

 • přihláška pohledávky do insolvenčního řízení, zastupování věřitelů v insolvenčním řízení

Související služby

 • lustrace právních subjektů ve veřejných seznamech dlužníků (seznam dlužníků VZP, Zdravotní pojišťovny MV, osoby zveřejňované na úředních deskách exekutorských úřadů apod.) a v Centrální evidenci exekucí

 • monitoring právních subjektů v insolvenčním rejstříku

 • zajišťujeme překlady právních dokumentů ve spolupráci s kvalifikovanými překladateli

 • úřední ověření podpisu klienta na právním dokumentu

 • konverze právních dokumentů, a to jak z listinné podoby do elektronické, tak z elektronické podoby do listinné

 • advokátní úschovy finančních prostředků či listin, při zajištění advokátní úschovy finančních prostředků nebo listin plníme povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákona“)