JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

GDPR

Při poskytování právních služeb chráním osobní údaje klientů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky ve zkratce GDPR).

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje klientů, uvedené ve smlouvě o poskytování právních služeb, uzavřené mezi advokátem a klientem, a dále osobní údaje poskytnuté klientem advokátovi na základě předmětné smlouvy o poskytování právních služeb (např. osobní údaje smluvních partnerů klientů v rámci přípravy smluvní dokumentace), a to vždy k řádnému výkonu své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy. V případě neposkytnutí Osobních údajů potřebných k ochraně a prosazování práv a oprávněných zájmů klienta či plnění zákonných povinností advokáta nebude možné poskytovat klientovi právní pomoc, sjednanou ve smlouvě o poskytování právních služeb, a splnit zákonné požadavky na výkon advokátní činnosti.

Správcem Osobních údajů je JUDr. Andrea Rečková.

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány zejména pro účely plnění povinností z uzavřené smlouvy mezi klientem a advokátem.

Právním důvodem zpracování Osobních údajů může být rovněž:

    • plnění právních povinností, které se na advokátní kanceláře vztahují (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy a povinností, které advokátní kanceláři ukládají advokátní předpisy a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů)

    • oprávněný zájem správce (advokátní kanceláře) – jedná se o případy, kdy je zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Osobní údaje klientů mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

    • soudům, správním úřadům či jiným orgánům, u nichž je vedeno řízení, v němž je klient zastoupen advokátem, a to v rozsahu dle domluvy s klientem;

    • externí účetní společnosti k vystavení řádných daňových dokladů, a to pouze v rozsahu jméno, příjmení a adresa bydliště klienta;

    • dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klienta.

Osobní údaje klientů nebudou předávány do třetích zemí mimo EU a EHP ani mezinárodním organizacím.

Osobní údaje klientů budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od ukončení smlouvy mezi klientem a advokátem.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má klient tato práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům, což znamená, že klient si může kdykoliv požádat o potvrzení advokátní kanceláře o tom, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že klient může požádat advokátní kancelář o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že advokátní kancelář musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) klient odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) klient popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce klient jejich zpracování pouze omezit, (iii) advokátní kancelář již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient ano (iv) nebo pokud klient vznesl námitku proti zpracování, může mít advokátní kancelář Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem klienta, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že klient má právo získat Osobní údaje, které poskytl advokátní kanceláři se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby advokátní kancelář tyto údaje předala jinému správci.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že klient může u advokátní kanceláře podat písemnou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že advokátní kancelář Osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy klienta nebo jeho právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená shora, klient může uplatnit u advokátní kanceláře písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla kanceláře či elektronickou formou na e-mailovou adresu správce.

Klient má právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů v rozporu s GDPR u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

V advokátní kanceláři nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování zpracovávaných Osobních údajů.