JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

GDPR

Při poskytování právních služeb chráníme osobní údaje našich klientů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky ve zkratce GDPR).

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje klientů, uvedené ve smlouvě o poskytování právních služeb, uzavřené mezi advokátem a klientem, a dále osobní údaje poskytnuté klientem advokátovi na základě předmětné smlouvy o poskytování právních služeb (např. osobní údaje smluvních partnerů klientů v rámci přípravy smluvní dokumentace), a to vždy k řádnému výkonu své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

Správcem Osobních údajů je JUDr. Andrea Rečková, advokátka a JUDr. Veronika Bernardinová, advokátka.

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány pouze pro účely plnění povinností z uzavřené smlouvy mezi klientem a advokátem.

Osobní údaje klientů mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

  • soudům, správním úřadům či jiným orgánům, u nichž je vedeno řízení, v němž je klient zastoupen advokátem, a to v rozsahu dle domluvy s klientem;

  • externí účetní společnosti k vystavení řádných daňových dokladů, a to pouze v rozsahu jméno, příjmení a adresa bydliště klienta;

Osobní údaje klientů nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Osobní údaje klientů budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od ukončení smlouvy mezi klientem a advokátem.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má klient tato práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům, což znamená, že klient si může kdykoliv požádat o potvrzení advokátní kanceláře o tom, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že klient může požádat advokátní kancelář o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že advokátní kancelář musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) klient odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) klient popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce klient jejich zpracování pouze omezit, (iii) advokátní kancelář již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient ano (iv) nebo pokud klient vznesl námitku proti zpracování, může mít advokátní kancelář Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem klienta, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že klient má právo získat Osobní údaje, které poskytl advokátní kanceláři se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby advokátní kancelář tyto údaje předala jinému správci.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že klient může u advokátní kanceláře podat písemnou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že advokátní kancelář Osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy klienta nebo jeho právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená shora, klient může uplatnit u advokátní kanceláře písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla kanceláře či elektronickou formou na e-mailové adrese: reckova@akreckova.cz.

Klient má právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

V advokátní kanceláři nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování zpracovávaných Osobních údajů.